BẢNG THÊM NHÂN SỰ

Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại Thời gian tính lương tiếp theo (kể từ ngày) Ngày nâng lương tiếp theo Quyết định nâng lương